Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Juhatus / Tegevusjuhi statuut
Neeruti Seltsi tegevusjuhi statuut

Juhatus · Tegevusjuhi statuut · Tegevuskava · Rahastatud projektid · Eelarve

TEGEVUSJUHI STATUUT

1. Tegevusjuhi määratlus

1.1. Tegevusjuht on MTÜ Neeruti Selts liige, sageli ka juhatuse liige, kes kavandab, koordineerib ja juhib ühte või mitut MTÜ Neeruti Selts tegevusvaldkonda.

1.2. Tegevusjuht juhindub oma tegevuses MTÜ Neeruti Selts põhikirjast ja Tegevusjuhi statuudist, mis määratleb tema õigused ja kohustused.

2. Tegevusjuhi kohustused

2.1. Tegevusjuht võtab vabatahtlikult ja juhatuse määramisel tähtajatult või tähtajaliselt enda kanda ühe või mitme tegevusvaldkonna tegevuse kavandamise, koordineerimise ja juhtimise, on igati algatusvõimeline.

2.2. Tegevusjuht kavandab tegevusvaldkonna (valdkondade) töökava(d) juhatuse poolt määratud perioodiks ja peab tehtud töö/toimunud tegevuste (ürituste) üle arvestust.

2.3. Tegevusjuht kaasab seltsi liikmeid määratut tegevusse, levitab infot töökava(de)st ja vastava valdkonna üritustest, esitab juhatusele vastavad kirjalikud tõendid.

2.4. Tegevusjuht kasseerib tegevusega kaasnevad määratud maksed (nt osamaksud, trükiste müügiraha jm), mille suhtes on materiallselt vastutav, ja annab summa(d) koos vastava dokumentatsiooniga viivitamatult üle seltsi raamatupidamisele.

2.5. Tegevusjuht informeerib ja kooskõlastab juhatusega töökavad, ürituste toimumise ajad ja kohad, väljastpoolt MTÜ Neeruti Selts kutsutud isikud ning organistatsioonid.

2.6. Tegevusjuht algatab stipendiumitaotlused kavandatud projektide rahastamiseks, lõpetab nõuetekohase aruandlusega, kooskõlastab kogu tegevuse juhatusega.

2.7. Tegevusjuht informeerib juhatust viivitamatult ette tulevatest kõrvalekalletest kavandatud tegevustes/üritustes.

2.8. Tegevusjuht informeerib juhatust vähemalt 4 nädalat ette soovist lõpetada tegevuse juhtimine tema poolt. Juhul kui tegevuse ajakava (nt projekti juhtimine) on kavandatud kestma kauem, siis selle lõppemiseni.

2.9. Tegevusjuht on aruandekohustuslik juhatuse ja üldkoosoleku ees.

3. Tegevusjuhi õigused

3.1. Tegevusjuhil on õigus juhtida, kavandada ja koordineerida MTÜ Neeruti Selts tegevusvaldkondadesse kuuluvat ühte või mitut tegevust, mida juhatus peab temale jõukohaseks.

3.2. Tegevusjuhil on õigus küsida igakülgset abi juhatuselt.

3.3. Tegevusjuhil on õigus algatada tegevusi/projekte, kajastades need tegevuskavas.

3.4. Tegevusjuhil on õigus olla vastavalt tasustatud projektijuht stipendiumitaotlustes.

3.5. Tegevusjuhil on õigus tagasi astuda, informeerides juhatust 4 nädalat ette, v.a. juhud, kui töös olev projekt ei ole lõpetatud.

Tiiu Uusküla
MTÜ Neeruti Selts
Juhatuse esimees

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314