Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Arhiiv / Külaliikumine
Külaliikumine - soovitused külaajaloo uurijaile

Kalmuhooldusteenus · Kalmistu piirdeaia taastamine · Külaliikumine

Arhiivi on koondatud lood, mis kajastavad oma aja olulisi sündmusi ja tegemisi, kuid mis on praeguseks Neeruti Seltsi jaoks lõpetatud:

KÜLALIIKUMINE

Kaunima küla ja kaunima talu konkursi statuut
Kaunima küla ja kaunima talu konkursi tulemused
Soovitused külaajaloo uurijaile
Kadrina valla külade päev 2005 (pildid)
Kadrina valla külaliidrite õppereis Harju- ja Läänemaale 2006

SOOVITUSED KÜLAJALOO UURIJAILE

1. Küla ja külaelanike (ajalooallikate) kaardistamine.

 • Koostada nimekiri olemasolevatest taludest/elupaikadest.
 • Olemasolevad talud/elupaigad jaotada:
  aastaringsed elupaigad;
  suvel kasutatavad elupaigad.
 • Koostada nimekiri elanikest, mis jaotada:
  põliselanikud (sama talu järeltulijad);
  hiljem elupaiga omandanud elanikud.
 • Määrata võimalikud kohtumisajad kõigi perede ühe või mitme suuremat hulka ajaloolist mälu/infot omava liikme(te)ga.
 • Selgitada välja külas asunud, kuid tänapäevaks kadunud talud.
 • Koguda infot tänaseks kadunud talude ja nendest pärit inimeste kohta.
 • Koguda infot külast lahkunud põliselanike järeltulijate praeguse asukoha kohta.
 • Määrata võimalikud teed ja ajad ajaloolise pärimuse hankimiseks väljaspool küla elavatelt endistelt külaelanikelt või nende järglastelt.
 • Vajaduse korral küsida infot muuseumist.
 • Vajaduse korral ajas kaugema info kogumiseks pöörduda arhiividesse.

2. Ajaloolise pärimuse hankimise teed ja võimalikud viisid.

 • Selgitada välja, kas keegi on juba ajaloolist pärimust kogunud. Selle olemasolu korral paluda luba kogutud materjale kasutada. Sama kehtib ka perekonniti varem koostatud sugupuude kohta.
 • Otsene kontakt allikaga:
  käsikiri allika poolt;
  käsikiri koguja kirjutatult kuulamise käigus;
  koguja poolt diktofoni abil salvestatud suuline pärimus.
 • Kaudne kontakt allikaga:
  kirja teel;
  telefonivestluse teel;
  interneti (elektronposti) vahendusel;
  vahendaja (isiku) abil.
 • Nii otsese kui ka kaudse kontakti puhul on vajalik ette valmistada küsitluskava. Kokkuleppel võib küsimused vastajaile varem vastuste ettevalmistamiseks kätte jagada.
 • Pärimuse dokumentaalne osa (fotod, lepingud, matuse laululehed, leeri- ja abielutunnistused, ajaleheväljalõiked jms) on originaalis vanuse tõttu habras ja kergesti vigastatav (ka kaotsiminev) materjal, millest omaniku loal teha koopiad, samal ajal ka arhiveerida digiseerimise teel.
 • Koha-, talu- ja isikunimed kirjutada üles selgelt loetavate trükitähtedega, ka sel juhul, kui pärimus kogutakse diktofonilindile. Kui kõnepruugis nimi erineb nime kirjapildist, teha üleskirjutustesse vastavad märkused. Samanimelised eristada koha- või isanimekohaste märkustega.

3. Ajaloolise pärimuse arhiveerimine.

 • Käsikirjalised üleskirjutused, diktofonilindil olevad tekstid digiseerida muutmata kujul säilitamise ja raamatukäsikirja koostamise eesmärgil.
 • Fotod, muud dokumendid digiseerida säilitamise ja raamatukäsikirja koostamise eesmärgil.
 • Käsikirjad, dokumendid, ajaleheväljalõiked, fotod jm originaalid ja koopiad säilitada ükshaaval kileümbristes köidetuna, et tagada rikkumatus ning säilimine.

4. Kogumistöö jagamine ja vastutamine.

 • Ajaloolise pärimuse kogumise protsessi läbiviimiseks määratleda eesmärgid ja koostada ajakava.
 • Ajaloolise pärimuse kogumiseks määrata kogujate grupp, igale liikmele konkreetsed ülesanded ja tähtajad.
 • Kogutud pärimus mistahes kandjal ja kogujale usaldatud originaaldokumendid/ fotod koguda ja hoida süstematiseeritult (iga talu kohta kaust) ühe vastutava isiku valduses, kes vastutab nii säilitamise kui ka tähtaegse tagastamise eest.

5. Küsimused infoallikale.

 • Talu nimi, kirjapilt, aegade jooksul toimunud nimemuutused.
 • Pere nimi, liikmed eesnimedega ja sünni/surmadaatumitega(sugupuu), pereliikmete talust lahkumise ajad ja põhjused. Peresse sisse tulnud liikmed (abiellumise jm põhjustel).
 • Talu materiaalne osa: maa ja karja suurus; hoonete arv, paigutus ja otstarve; toodang ja selle kasutamine; vili ja külvikorrad; mets ja metsatööd; tööjõud; tööriistad jne.
 • Järjepidevus: talu kui omandi liikumine põlvkonniti (kellelt kellele).
 • Talu pärisomanike lahkumise episoodid (küüditamine, koha müümine vm).
 • Järeltulijate (põlvkonniti) koolid ja koolitee(d).
 • Kus tehti või kust saadi: ostud (poed ja apteegid); arstiabi; loomaarstiabi; postiteenused; kirikuskäigud; koguduse liikmelisus; lahkunute matmised; sepateenused jm.
 • Kes olid naabrid, suhted naabritega (täiskasvanutel, lastel).
 • Suhted mõisaga, vallaga, kohtu jm võimuesindajatega (külavanem jt).
 • Küla ühisettevõtmised: talgud, kiigeõhtud vm.
 • Eesti Vabariigi tähtsamate sündmuste kajastumine külas/talus (laulupeod jm).
 • Eesti Vabariigi taaskehtestamise kajastumine külas/talus.
 • Kaasaja külaelu kulgemine: peresiseselt; külaühiselt.
 • Nii mõnelgi talul/perel võis aegade jooksul olla ainult temale omane tähtsündmus või pereliige, mida või keda mäletatakse põlvest põlve.

NB! Küsitletavad ei peaks kohkuma, nähes küsimuste suurt hulka. Iga küsitletu vastaku vaid neile küsimustele, millele tal vastus(eid) leidub. Samuti on külaajaloouurimuslikult väärtuslik ka igasugune selline informatsioon, mille kohta küsimust siin kirjas ei olegi.

Tiiu Uusküla
MTÜ Neeruti Selts
Juhatuse esimees

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314