Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Kadrina / Kool / Pedagoogid
Kadrina koolis 1902-1970 töötanud pedagoogid

Kadrina alevik · Tuntud inimesi Kadrinast · Kadrina kirikuõpetajad · Kadrina kool · Ajalehes Kodukant ilmunud tagasivaateid Kadrinale Ajakirjanduses ilmunud artiklid Kadrinast

KADRINA KOOL

Kadrina koolis 1902-1970 töötanud pedagoogid
Kadrina kooli lõpetajad 1909-1952

KADRINA KOOLIS 1902-1970 TÖÖTANUD PEDAGOOGID

Ernst Martinson 1902-1903

Jaan Laur 1906-1911 esimene koolijuhataja ja õpetaja (suri tiisikusse)

Elwiine Õunapuu 1907-1911

Mihkel Luts 1908-1910

Heinrich Piirako 1910-1911

Juhan Tork 1910-1911 asetäitja Lauri haiguse puhul

Friedrich Sauer 1910-1911 asetäitja Lauri haiguse puhul

Jakob Kents 1911-1915 koolijuhataja

Emilie Tapfer 1911-1914

Gustav Liima 1911-1912

Johannes Luther 1912-1913 usuõpetus III kl

Paul Pedisson 1912-1915 õpetaja; 1915-1935 koolijuhataja

Meeri Isak 1914-1915 I poolel õp.praktikant, saksa k õp

Adele Müller 1915 õp jaanuarist, koolijuh aset 1915 nov kuni 1.juuli 1917

Karl Uttendorf 1916-1917

Mihkel Mihkelson 1915-1916

Magdalena Saukas 1917-1922

Rudolf Penno 1918-1921

1920/21
P.Pedisson - looduslugu; M.Saukas - laulmine ja wõerad keeled; R.Penno - matemaatika wanemates klassides, kodulugu ja geograafia; L.Eik-Rotka - matemaatika I-IV kl, joonistamine kõigis kl-s; J.Erde - eesti keel ja ajalugu täielikult; muud ained olid mitme õpetaja wahel jaotatud.

1921/22
Paul Pedisson, Magdalena Saukas, Meta Eschbaum, Dagmar Mirt, Aleksander Feldbach (lahkus enne õ/a lõppu).

1922/23
Paul Pedisson, Meta Eschbaum, Gustav Kippar, Laura Martinson, Dagmar Mirt.

1923/24
Paul Pedisson, Gustav Kippar, Meta Schulowits (endine Eschbaum), Felicia Eschbaum. (15.weebruaril lahkus surma läbi Dagmar Mirt - tiisikus.) Asetäitjatena töötasiwad koolis Johannes Einblau, Alfred Petulai ?, Aleksander Petrow.

1924/25
Paul Pedisson, Meta Schulowits, Felicia Kippar (end. Eschblaum), Marie Sutter, Marta Sakk, usuõpetaja Gustaw Beermann. (9.märtsist kunni 30.maini oli koolitööst sünnitamise puhul ära F.Kippar. Tema aset täitis maakonna tagawaraõpetaja Aleksander Petrow. Õpeaasta lõpul lahkus F.Kipper.

1925/26
Paul Pedisson, Meta Schulowits, Marie Sutter, Marta Sakk, Ella Pruun, Gustaw Beermann (usuõpetaja). Õpeaasta lõpul lahkusiwad Ella Pruun ja Marta Sakk. Õpetajaist oli pikemat aega haige M.Schulowits (sünnitamise puhul). Tema asetäitjaks oli õpetaja A.Petrow.

1926/27
Paul Pedisson, Gustaw Beermann, Meta Schulowits, Marie Sutter, Elmar Liiw, Natalie Käärt. Neist oli pikemat aega haige N.Käärt 23.nov.-13.detsembrini.

1927/28
Paul Pedisson, Gustaw Beermann, Meta Schulowits, Marie Sutter, Elmar Liiw, Natalie Käärt. Neist oli pikemat aega haige N.Käärt 6.okt. - 21.dets. Tema asetäitjaks oli maakonna tagawara õpetaja R.Wiher.

1928/29
Paul Pedisson, Gustaw Beermann, Meta Schulowits, Marie Sutter, Natalie Käärt, Elmar Liiw.

1929/30
Paul Pedisson, Gustaw Beermann, Meta Schulowits, Marie Sutter, Natalie Käärt, Elmar Liiw. Õppeaasta lõpul ragistreeriti lahti koondamise tõttu Meta Schulowits.

1930/31
Paul Pedisson, Gustaw Beermann, Marie Sutter, Natalie Käärt, Elmar Liiw, ilma palgata praktiseeris Linda Sutter kuni 22.jaanuarini. Haige oli N.Käärt 10 p ja E.Liiw 3 p.

1931/32
Paul Pedisson, N.Hübner, M.Suurmann, E.Liiw. Haiguse pärast puudus N.Hübner, teda asetas A.Tepp, sünnitamise pärast oli ära M.Suurmann, tead asetas L.Sutter.

1932/33
Paul Pedisson, Elmar Liiw, Weera Kuriks, Artur Riisbach, Linda Sutter, palgata praktikant Magda Bachmann. Haiged olid P.Pedisson 26.12.-22.01.; E.Liiw 03.05.-15.05. Nädala puudus isa surma pärast A.Riisbach, kelle aset täitis maakonna tagawara õpetaja Suurmann. Pedissoni ja Liiwi aset täitis M.Bachmann.

1933/34
Paul Pedisson, Elmar Liiw, Weera Kuriks, Walter Riisbach, August Berendsen (toodi üle Hulja koolist selle sulgemise tõttu). Haiguse tõttu oli koolitööst nädalapäevad ära W.Kuriks, tema aset täitis maakinna tagawara õpetaja Juulmann. Alates 12.aprillst kuni koolitöö lõpuni oli töölt kõrwal E.Liiw sarlaki haiguse tõttu tema perekonnas. Sellel puhul oli asetäitjaks õpetajaks Pauline Otsa, kes kohale ilmus 18.aprillil.

1943/35
P.Pedisson, V.Riisbach, A.Berendsen, K.Ross, L.Takjas, L.Kirsipuu ja Linda Freundenberg, viimane alates 1.dets. 1934.a. kui koolis avati kuues klassikomplekt. 1.det. 1934.a. töötasid L.Takjas, L.Kirsipuu ja L.Freudenberg ? normi tundidega ja palgaga.

1935/36
Ott Siirak (koolijuhataja), Karl Ross, Liidia Kirsipuu, August Berendsen, Veera Kuriks ja Valter Riispapp; nesit valiti kooliaasta vahetusel ja kinnitati määralisteks õppejõududeks L.Kirsipuu, V.Kuriks ja O.Siirak.

1936/37
Ott Siirak, Karl Ross, Liidia Kirsipuu, August Kaja (Berendsen), Valter Riispapp, Veera Riispapp (Kuriks).

1937/38
Ott Siirak, Karl Ross, Liidia Paabo (Kirsipuu), Vello Juuse, Valter Riispapp, Veera Riispapp. Õpetaja August Kaja paigutati õ/a algusel Udriku algkooli juhatajaks ja sealne juhataja Vello Juuse toodi Kadrina algk. Õpetajaks.

1938/39
Ott Siirak, Karl Ross, Liidia Paabo, Vello Juuse, Valter Riispapp, Veera Riispapp. Õp Karl Ross puudus õppetöölt õ/a algusest kuni 24.okt. pimesoolika operatsiooni tõttu.

1939/40
Ott Siirak (abiellus 1940 Erika Klausiga), Magda Ross, Salme Eero, Veera Riispapp, Vello Juuse, Valter Riispapp. 6.sept. 1939 paigutati omal soovil õmber õpetajad Liidia Paabo ja Karl Ross, kelle asemele määrati uuteks õp-ks Magda Ross ja Salme Eero.

1940/41
Paul Eessaar (koolijuhataja), Irene Eessaar, Vello Juuse, Erika Perem, Veera Riispapp, Magda Ross. Õ/a vahetusel lahkus kohalt omal soovil Salme Eero ja viidi omavaheliste lahkhelide tõttu teisele kohale koolijuhataja Ott Siirak ja õp Valter Riispapp.

1941/42
Olenevalt režiimi muutusest on kooli õppejõudud koosseis peaaegu täiesti uus. Õ/a alguseks oli endistest õp-st kohale kinnitatud V.Juuse ja E.Perem, neist viimane lahkus 1.nov. omal soovil, asudes Rakvere Linna II Algkooli õpetajaks. Juhatajaks on arvatud 1.okt.1941.a. Elmar Kanter 30a. (end. Vaivara Lastekodu juhataja), õpetajateks Juhan Heinpalu 44a. (end. V.Maarja Algkooli ja gümnaasiumi juhataja), Helmi Heinpalu (end. V.Maarja Algk. õpet.), Liis Aavik (end. Kolu Algk. õpet.), Vello Juuse ja arvates 1.nov. Mare Sakk, kes haiguse tõttu on koolitööst 5 aastat eemal olnud (enne Kiltsi Algk. õpet.) Arvates 20.nov. asub tunniandja õpetajana ametisse kohalik pastor Arnold Kais, kes annab usuõpetuse tunde III-VI kl. Mare Sakk oli õpetajaks siin koolis ka 1924-26.a. Haiguse tõttu puudus õppetöölt L.Aavik 9.IV-1.V ja omal soovil võttis palgata puhkust M.Sakk 13.IV-4.V. Nimetatud ajavahemikes töötasid asetäitjatena kutselised õpetajad Eveline Juuse ja Marie Sallaste - heade tagajärgedega.

1942/43
Õppejõudude koosseis jäi endiseks, v a tunniandja õp vahetus - A.Kaisi asemele Linda Kanter. Kuna uue algkooli tunnikava järgi üldine tundide arv kahanes, oli õp-te töökoormis ühe nädalatunni võrra väiksem; samuti langesid ära ülenormtunnid. Õp M.Sakk aga loobus tervislikel põhjusil kuuest nädalatunnist, mistõttu tuli tunniandjana ametisse Linda Kanter, kes õpetas kehalist kasvatust tütarlastele. Teiste õpetajate tööjaotus oli enamvähem endine. Uueks usuõpetuse õpetajaks sai J.Heinpalu. Haiguse tõttu puudus H.Heinpalu 29.X42-5.XI42 ja L.Aavik 20.I43-14.II43. Mõlemaid asendas kutseline õp Ksenia Ilves.

1943/44
Õppejõud olid kõik endised. Klassijuhatajad: VI - E.Kanter, V - J.Heinpalu, IV - M.Sakk, III - H.Heinpalu, II - L.Aavik, I - V.Juuse. Haiguse tõttu puudus Õppetööst al 15.nov.1943 kuni koolitöö lõpuni Helmi Heinpalu, keda asendasid kutselised õp-d Hilda Kippar (15.XI43-23.XII43) ja Robert Vahisalu (I44 kuni koolitöö lõpuni). Lühemat aega (7.XII-23.XII) puudus ka haiguse tõttu Liis Aavik, kelle tunnid asendati oma õp poolt. Üldmobilisatsioon haaras ka õpetajaid. V.Juuse mobiliseeriti 15.veebr.1944.a., E.Kanter'ile anti ajapikendust 15.märtsini 1944 ja R.Vahisalule määramata ajani. Erikutsega mobiliseeriti E.Kanter 18.märtsil 1944.a. Koolijuhataja asetäitjaks määrati Juhan Heinpalu.

1944/45
Uue koolisüsteemi rakendamisega vähenes õpetajate töökoormus algkoolis (I-IV kl) 24 ja mittetäielikus keskkoolis (V-VII kl) 18 nädalatunnile. Seoses sellega suurenes õpetajate arv üheteistkümnele. Endistest õpetajatest jäid kohale koolijuhataja Elmar Kanter, õpetajad Liis Aavik, Mare Sakk ja Linda Kanter. Uuteks õppejõududeks määrati: Nigul Malts … aastat vana, 1944.a. Vohnja valla Kolu algk. juhataja, varem koolijuhataja Narvas; Elmar Liiv … a., Vao valla V.Maarja algk. juhataja, varem siin koolis õpetaja olnud 1926-1934.a.; Karl Kreek …a. end. Sõmeru valla Kohala algk. juhataja; Anette Randma …a., end. Undla valla Aruküla algk. juhataja; Anette Spirka …a., end. Narva-Jõesuu algk. õpetaja; Marie Sallaste …a., endine meie kooli õpetaja (Sutter-Suurmann) 1924-1932.a.; Ellen Saaren 32 a., õpetajaks olnud okupatsiooniajal Vaivara algkoolis. Arvates märtsist määrati õpetaja K.Kreek Vohnja valla Kolu Mittetäieliku Keskkooli juhatajaks. Tema asemele määrati uueks õpetajaks Ülo Krigul ..a., üliõpilane. Endistest õpetajatest lahkusid omal soovil Juhan Heinpalu - V.Maarja Mittetäieliku Keskkooli juhatajaks ja tema abikaasa Helmi Heinpalu sama kooli õpetajaks. Vello Juuse määrati Kunda linna M./t. Keskkooli juhatajaks, kuid arreteeriti seal poliitilistel põhjustel ja mõisteti 15 a. vanglasse.

1945/46
Koolitööd alustati järgmise õpetajate koosseisuga: E.Kanter (direktor), Mare Sakk (õppealajuhataja), Nigul Malts, Elmar Liiv, Liis Aavik, Ülo Krigul, Anette Randma, Anette Spirka, Marie Sallaste, Ellen Saaren, Kiira Neem, Evi Ristimets ja Aino Tamm. Peale kahe viimase olid kõik õppejõud ametis siin ka möödunud kooliaastal. E.Ristimets on lõpetanud 1945.a. Tapa Keskkooli, sündinud 1926.a. Aino Tamm, sünd.1912.a., on kutseline õppejõud, endine Kaarli algkooli juhataja. Arvates 1.nov. kuni õppetöö lõpuni oli Ülo Krigul haiguse tõttu palgata puhkusel ja arvates 1.dets. määrati N.Malts koolide inspektoriks. 1.dets. asuvad ametisse uued õpetajad: Edgar Kärmik sõjalise ala juhatajana ja Leo Saukas peamiselt loodusõpetuse- ja füüsikaõpetajana. E.Kärmik on keskkooli haridusega, sünd.1915.a., äsja demobiliseerunud punaarmeelane. L.Saukas, sünd.1918.a. - matemaatika-füüsika teaduskonna üliõpilane. Endine õpetaja Linda Kanter jäi kooli internaadi juhatajaks.

1946/47
E.Kanter (direktor), M.Sakk (õppealajuhataja), E.Kärmik (kehalise ala juhataja), E.Liiv, L.Aavik, M.Sallaste, A.Spirka, A.Randma, A.Tamm, K.Neem, L.Saukas, E.Saaren ja A.Leps, kes on 19 a. vana, keskkooli haridusega. 10.nov. lahkus E.Saaren - õpetajaks Rakverre. Tema asemele määrati Maimu Tonka ja Laine Pärk, keskkooli haridusega noored. Arvates 1.jaan. L.Pärk määrati õpetajaks Vinni-Pajustile. 7-kl. Kooli õpetaja kutse anti E.Kanterile, M.Sakile, M.Sallastele, A.Spirkale ja A.Tammele.

1947/48
Elmar Kanter (direktor), Mare Sakk (õppealajuhataja), Elmar Liiv, Liis Aavik, Edgar Kärmik, Anette Randma, Aino Tamm, Anette Spirka, Marie Sallaste, Kiira Neem, Laine Orupõld ja Valentine Botvin ning alates 1.okt. Hildegard Lepamets. Endistest õpetajatest lahkusid A.Leps ja L.Saukas, kellest esimene siirdus edasi õppima ülikooli ja L.Saukas õpetajaks Kehrasse. Uutest õpetajatest ei oma ükski õpetajakutset: L.Orupõld on keskkooliharidusega, V.Botvin lõpetanud kergetööstustehnukiumi ja H.Lepamets kunstikooli üliõpilane. Haiguspuhkusel viibisid A.Spirka ja L.Orupõld. Asendasid E.Saaren ja M.Tonka.

1948/49
Kooli direktor Elmar Kanter, õppealajuhataja Nigul Malts, vanempioneerijuht Edgar Kärmik ning õpetajad Mare Sakk, Aino Tamm, Kiira Neem, Marie Sallaste, Laine Orupõld, Ellen Saaren, Liis Aavik, Anette Randma, Valentine Botvin ja Linda Kanter. 1.okt. tuli õpetaja Anette Spirka, kes kevadel paigutati närvihaiglasse ja tunnistati invaliidiks, uuesti õpetajana ametisse. Endistest õpetajatest paigutati tekkinud konfliktide tõttu ümber teisele kohale E.Liiv (Aserisse). H.Lepamets siirdus õpinguid jatkama kunstikooli. Õpetajatena uuesti ametisse tulnud N.Malts, E.Saaren ja L.Kanter on siin koolis varem ametis olnud. M.Sakk loobus tervislikel põhjusil õppealajuhataja kohast ja sellele kohale määrati N.Malts, kes vahepeal oli koolide inspektor. Õpetaja Saaren oli pikemat aega haige (1.nov.1948-12.apr.1949). 28.märtsist asustati ümber õpetaja L.Aavik ning seoses ümberasustamisega ei ilmunud enam teenistusse A.Tamm. Seetõttu oli õpetajate töökoormus suur, eriti kevadperioodil.

1949/50
Direktor Elmar Kanter, õppealajuhataja Nigul Malts, vanempioneerijuht Edgar Kärmik, õpetajad Mare Sakk, Kiira Neem, Anette Randma, Anette Spirka, Marie Sallaste, Laine Orupõld, Valentine Botvin, Ellen Saaren, Linda Kanter, Elvi Klinder ja Helgi Plaat. Uued õpetajad omavad õpetajakutset, E.Klinder on 1949.a. lõpetanud Tallinna Õpetajate Instituudi,eriala loodusõpetus ja maateadus, H.Plaat on lõpetanud 1949.a. Rakvere Õpetajate Seminari. Kutseta õpetajad õpivad edasi mittestatsionaarselt. E.Kärmik ja L.Orupõld - Tallinna Kehakultuuri Tehnikumis, L.Kanter - Rakvere Õpetajate Seminaris ja V.Botvin - Tallinna Õpet. Instituudis.

1950/51
Direktor Elmar Kanter, õppealajuhataja Kiira Neem, vanempioneerijuht Edgar Kärmik, Mare Sakk, Nigul Malts, Anette Randma, Anette Spirka, Marie Sallaste, Laine Orupõld, Valentine Botvin, Ellen Saaren,Linda Kanter, Elvi Klinder, Helgi Plaat, Elvi Tiits ja Evald Õisma. Viimased kaks on uued, neist E.Tiits on lõpetanud 1950.a. Tallinna Õpetajate Instituudi ajaloo erialal ja E.Õisma 194?.a. Haapsalu Õpetajate Seminari ning olnud õpetajaks juba 2 aastat. Senine õppealajuhataja N.Malts määrati 1.sept. õpetaja kohale ja tema asemele õppealajuhatajaks K.Neem. Haiguse tõttu puudus õppetööst E.Saaren 1.dets. kuni õppeaasta lõpuni ja L.Orupõld 1.veebr. kuni ?. Hooletu suhtumise tõttu õppetöösse sai õpetaja A.Spirka kaks noomitust - ühe direktori käskkirjas ja teise, valju noomituse, rajooni haridusosakonna juhataja käskkirjaga. Kutseta õpetajaid on 5. Neist õpivad mittestatsionaarselt: L.Kanter, E.Saaren ja L.Orupõld - Rakvere Pedagoogilises Koolis ja E.Kärmik - Kehakultuuri Tehnikumis. V.Botvin on küll edasiõppijana registreeritud Tallinna Õpet. Instituuti, kuid ei ole seal eksameid sooritanud ega saa seal õpinguid jätkata keskkooli lõputunnistuse puudumisel (ta on lõpetanud Kergetööstuse Tehnikumi).

1951/52
Direktor Elmar Kanter, Linda Kanter, Anette Spirka, Mare Sakk, Marie Sallaste, Anette Randma, Nigul Malts, Ellen Saaren, Kiira Neem, Edgar Kärmik, Valentina Botvin, Elvi Klinder, Helgi Plaat, Elvi Tiits, Evald Õisma, Liidia Roger, ?

1952/53
Direktor Elmar Kanter, Linda Kanter, Anette Spirka, Nigul Malts, Edgar Kärmik, Valentina Botvin, Elvi Klinder, Helgi Plaat, Elvi Tiits, Evald Õisma, Liidia Roger, Malle Kahro, Valve Grünfeldt, Ellen Saaren.

1953/54
Direktor Elmar Kanter, Linda Kanter, Nigul Malts, Edgar Kärmik, Valentina Botvin, Elvi Klinder, Helgi Plaat, Elvi Gostsõllo, Evald Õisma, Liidia Roger, Malle Kahro, Valve Grünfeldt, Hilja Eedma, Evald Eedma, Ellen Saaren, Marie Sallaste, Anette Randma.

1954/55
Direktor Elmar Kanter, Evald Õisma, Mare Sakk, Nigul Malts, Marie Sallaste, Anette Randma, Edgar Kärmik (vanempioneerijuht), Ellen Saaren, Valve Grünfeldt, Evald Eedma, Hilja Eedma, Valentina Botvin, Helgi Plaat, Malle Kahro, Elvi Gostsõllo, Liidia Roger, Linda Kanter, Elvi Altmäe, Hilda Luhaveer.

1955/56
Direktor Elmar Kanter, Marie Sallaste, Mare Sakk, Nigul Malts, Linda Kanter, Anette Randma, Helgi Plaat, Elvi Altmäe, Liidia Roger, Valentina Botvin, Hilja Eedma, Evald Eedma, Ainu Soom, Ellen Saaren, Ilse Teeväli, Evi Prits (vanempioneerijuht), Evald Õisma, Valve Grünfeldt, Elvi Gostsõllo, August Nõmmaru, Malle Kahro.

1956/57
Õpetajaid oli 20: direktor Elmar Kanter, Marie Sallaste, Mare Sakk, Nigul Malts, Linda Kanter, Anette Randma, Helgi Plaat, Elvi Altmäe, Liidia Roger, Valentina Botvin, Hilja Eedma, Evald Eedma, Valve Grünfeldt, Elvi Gostsõllo, Evald Õisa, Ellen Saaren, Evi Pihelgas, Hendo Sakk, Vaike Sammel, Ainu Soom.

1957/58
Direktor E.Kanter, Marie Sallaste, Elvi Altmäe, Evi Pihelgas, Nigul Malts, Hilja Eedma, Evald Eedma, Liidia Roger, Mare Sakk, Hendo Sakk, Rein Sakk, Linda Kanter, Helgi Plaat, Anette Randma, Valve Grünfeldt, Evald Õisma, Valentina Botvin, Elvi Gostsõllo, Vaike Sammel, Ainu Kirotbek, Urve Viltrop, Irma Tanvell, Made Sendre, Ellen Saaren.

1958/59
Koolis töötas 25 õpetajat: direktor Elmar Kanter, Mare Sakk, Linda Kanter, Edgar Kärmik, Nigul Malts, Evald Õisma, Evald Eedma, Hilja Eedma, Elvi Altmäe, Elvi Gostsõllo, Ilse Penter, Ellen Saaren, Helge Kesküla, Irma Tanvell, Ainu Kirotbek, Helgi Plaat, Made Sendre, Vaike Sammel, Tamara Botvin, Valentina Botvin, Valve Grünfeldt, Urve Viltrop, Anne Juksaar, Liidia Roger, Evi Pihelgas.

1959/60
Õpetajaid oli 29: direktor Elmar Kanter, Linda Kanter, Ado Raik, Kunda Raik, Hilja Eedma, Evald Eedma, Ainu Kirotbek, Evi Pihelgas, Anne Juksaar, Elvi Gostsõllo, Nigul Malts, Urve Viltrop, Evald Õisma, Tamara Botvin, Valentina Botvin, Vaike Sammel, Ellen Saaren, Liidia Roger, Irma Tanvell, Mai Aasamets, Valve Grünfeldt, Made Sendre, Helge Kesküla, Elvi Altmäe, Edgar Kärmik, Ilse Penter, Kira Leitsman, Helgi Plaat, Mare Sakk.

1960/61
Direktor Kanter viidi üle Rakvere Internaatkooli, tema asemele määrati direktoriks Jäneda Põllumajandustehnikumi õppejõud Kalju Lomp. Õpetajaskond: direktor Kalju Lomp, Liidia Roger, Mare Sakk, ???

1961/62
Direktor Kalju Lomp, õppealajuhataja Ilse Kuusemäe, tootmisalajuhataja Ado Raik, õpetajad Kunda Raik, Evald Õisma, Elvi Gostsõllo, Valentina Botvin, Tamara Botvin, Liidia Roger, Ellen Saaren, Ainu Kirotbek, Made Sendre, Evi Pihelgas, Hilja Eedma, Evald Eedma, Mai Aasamets, Valve Grünfeldt, Enn Randma, Vaike,Talviste, Irma Tanvell, Asta Sander, Hilda Luhaveer, Helgi Kõiv, Laili Soover, Helgi Konist, Urve Viltrop, Elvi Altmäe, Helgi Hiiemäe, Laine Dimse (vanempioneerijuht), Kira Nõmmik, Ralf Liblik, Jaan Pekri, Alvi Näripäe (raamatukoguhoidja), Salme Kastemäe (laborant), Julius Kaarma (maj.juhataja).

1962/63
Direktor Kalju Lomp, õppealajuhataja Ilse Kuusemäe, tootmisalajuhataja Ado Raik, õpetajad Ainu Kirotbek, Hilja Eedma, Evald Eedma, Evi Pihelgas, Helgi Konist, Kunda Raik, Valentina Botvin, Hilma Voolaid, Leo Olesk, Urve Kukk, Valve Grünfeldt, Made Sendre, Eduard Sepman, Elvi Gostsõllo, Elvi Altmäe, Irma Tanvell, Urve Viltrop, Liidia Roger, Tamara Botvin, Vaike Talviste, Maili Kukk, Asta Sander, Laine Dimse, Hilda Luhaveer, Kira Nõmmik, Ellen Saaren, Helgi Kõiv, Elmar Voolaid, Mai Aasamets, Alvi Näripäe (raamatukoguhoidja), Valve Olesk (sekretär), Virve Lomp (laborant).

1963/64
Uuest õppeaastast määrati direktoriks Otto Amer, kuna K.Lomp lahkus seoses tõsiste konfliktidega kollektiiviga. Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ado Raik, tootmisalajuhataja Leo Olesk, õpetajad Milvi Amer, Elvi Altmäe, Mai Aasamets, Hilja Eedma, Evald Eedma, Elvi Gostsõllo, Valve Grünfeld, Valentina Botvin, Tamara Botvin, Ainu Kirotbek, Õie Karus, Urve Kukk, Ilse Kuusemäe, Helgi Konist, Helgi Kõiv, Hilda Luhaveer, Kira Nõmmik, Kunda Raik, Liidia Roger, Ellen Saaren, Made Sendre, Asta Sander, Eduard Sepman, Evi Pihelgas, Urve Viltrop, Hilma Voolaid, Elmar Voolaid, Irma Tanvell, Helle Allikalt (vanempioneerijuht), Valve Olesk (raamatukoguhoidja), August Roos (majandusjuhataja).

1964/65
Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ado Raik, tootmisalajuhataja Leo Olesk, Milvi Amer, Elvi Altmäe, Mai Aasamets, Hilja Eedma, Evald Eedma, Elvi Gostsõllo, Valve Grünfeldt, Valentina Botvin, Ainu Kirotbek, Urve Stern, Ilse Kkuusemäe, Helgi Konist, Kira Nõmmik, Kunda Raik, Liidia Roger, Ellen Saaren, Made Sendre, Asta Sander, Eduard Sepman, Evi Pihelgas, Urve Viltrop, Hilma Voolaid, Helle Allikalt, Õie Karus, Ella Tõnisson, Heldur Tõnisson, Albina Trummer, Helmi Peterson, Luule Neiaru, Silja Hanso (Sulev), Anto Varda, Maie Kivita, Valve Olesk (raamatukogu), August Roos (maj.juhataja), Asta Kägu (raamatupidaja), Eda Vainokivi (laborant).

1965/66
Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ado Raik, tootmisõppealajuh. Leo Olesk, õpetajad Kunda Raik, Hilja Eedma, Õie Karus, Evi Pihelgas, Ainu Kirotbek, Hilma Voolaid, Niina Tõntson (Arumeel), Milvi Amer, Valve Grünfeldt, Made Sendre, Ilse Kuusemäe, Urve Viltrop, Valentina Botvin, Mai Aasamets, Urve Kukk (Stern), Eduard Sepman, Elvi Gostsõllo, Evald Eedma, Elvi Altmäe, Liidia Roger, Kira Nõmmik, Helmi Peterson, Maie Kivita, Asta Sander, Vello Heinsoo, Ella Tõnisson, Anto Varda, Helgi Konist, Ellen Saaren, vanempioneerijuht Helle Kull.

1966/67
Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Linda Penjam, tootmis-õppealajuhataja Leo Olesk, õpetajad Ellen Saaren, Elvi Altmäe, Helgi Konist, Elvi Gostsõllo, Kunda Raik, Liidia Roger, Valve Grõnfeldt, Hilja Eedma, Evald Eedma, Evi Pihelgas, Ainu Kirotbek, Urve Viltrop, Ilse Kuusemäe, Made Sendre, Kira Nõmmik, Mai Aasamets, Asta Sander, Urve Stern, Eduard Sepman, Hilma Voolaid, Milvi Amer, Ella Tõnisson, Anto Varda, Vello Heinsoo, Õie Karus, Mare Mägestik, Anne Madar, Juta Naarits, Ellen Kubi, Aino Lehtoja.

1967/68
Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ruth Ojavee, kasvatusalajuhataja Valdo Männilo, õpetajad Kunda Raik, Evi Pihelgas, Hilma Voolaid, Aino Mäeots, Hilja Eedma, Õilme Karus, Juta Naarits, Ellen Kubi, Urve Viltrop, Ainu Kirotbek, Anne Taimre, Elvi Gostsõllo, Mai Aasamets, Milvi Amer, Valve Grünfeldt, Made Sendre, Ilse Kuusemäe, Mare Mägestik, Urve Stern, Irene Saks, Evald Eedma, Eduard Sepman, Anto Varda, Leo Olesk, Vello Heinsoo, Liidia Roger, Elvi Altmäe, Ellen Saaren, Kira Nõmmik, Aino Lehtoja, Ella Tõnisson, Asta Sander, Sirje Kiviberg, vanempioneerijuht Tiiu Viljak, internaadikasvataja Helgi Konist, raamatukogujuhataja Valve Olesk, laborant Juta Tuul.

1968/69
Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ruth Ojavee, kasvatusalajuhataja Valdo Männilo, õpetajad Kunda Raik, Evi Pihelgas, Hilma Voolaid, Aino Mäeots, Hilja Eedma, Õilme Karus, Juta Naarits, Ellen Grauberg (Kubi), Urve Viltrop, Ainu Kirotbek, Anne Taimre, Elvi Gostsõllo, Mai Aasamets, Milvi Amer, Valve Grünfeldt, Ilse Kuusemäe, Mare Umbaed (Mägestik), Urve Stern, Irene Saks, Evald Eedma, Eduard Sepman, Anto Varda, Leo Olesk, Vello Heinsoo, Liidia Roger, Elvi Altmäe, Senta Nukk (Udriku algkooli koondamise tõttu), Ellen Saaren, Kira Nõmmik, Ella Tõnisson (laborant), Asta Sander, Sirje Kiviberg, Tiiu Lankei, Anneli Paju, Marja Döring, vanempioneerijuht Kira Paas, internaadikasvataja Helgi Konist, raamatukoguhoidja Valve Olesk. II poolaastal oli 3 Tallinna Pedagoogilise Instituudi üliõpilast praktikal laulmise, matemaatika ja eesti keele erialalt.

1969/70
Direktor Otto Amer, õppealajuhataja Ruth Ojavee, kasvatusalajuhataja Rein Inno, õpetajad Kunda Raik, Evi Pihelgas, Hilma Voolaid, Aino Mäeots, Hilja Eedma, Evald Eedma, Õilme Karus, Juta Naarits, Urve Viltrop, Ainu Kirotbek, Anne Taimre, Elvi Gostsõllo, Mai Aasamets, Milvi Amer, Valve Grünfeldt, Ilse Kuusemäe, Mare Umbaed, Urve Stern, Irene Saks, Anto Varda, Leo Olesk, Vello Heinsoo, Liidia Roger, Elvi Altmäe, Ellen Saaren, Kira Nõmmik, Helgi Konist, Ella Tõnisson (laborant), Ene Kallavus, Eda Sakk, Tõnis Sakk, Viive Õunapuu, Asta Sander, Senta Nukk, raamatukogujuhataja Valve Olesk, vanempioneerijuht Helgi Sihver, Sirje Kiviberg, Tiiu Lankei, Anneli Paju. I poolaastal lahkus Ene Kallavus. Pedagoogidest õppisid edasi: J.Naarits - TRÜ I kursus; V.Grünfeldt - Tallinna Ped. Inst. V kursus; H.Voolaid - Tallinna Ped. Inst. III kursus; A.Mäeots - Tallinna Ped. Inst. III kursus; E.Tõnisson - Tallinna Ped. Inst. II kursus; O.Amer - TRÜ I kursus. Tallinna Ped. Instituudist oli meie koolis praktikal füüsikaosakonna üliõpilane K.Einpalu.

Allikas: kooli kroonika

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314