Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Tegevus / Loodusretkejuhtide koolitus
Loodusretkejuhtide koolitus - õppetund nr 1

Loodusretked · Loodusretkejuhtide koolitus · Õpitoad

LOODUSRETKEJUHTIDE KOOLITUS

Õppetund nr 1
Õppetund nr 2
Õppetund nr 4

ÕPPETUND nr 1

ALUSDOKUMENDID

Looduskaitseseadus

EUROOPA NÕUKOGU DIREKTIIV 79/409/EMÜ, loodusliku linnustiku kaitse kohta

EUROOPA NÕUKOGU DIREKTIIV 92/43/EMÜ, looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta

Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri (Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k (RTL, 19.08.2004, 111, 1758)

Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel (Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määrus nr 24)

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Kinnisasja vahetamise kord ja kinnisasja ning selle oluliste osade väärtuse määramise alused (Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määrus nr 241)

Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala ja Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine (03.06.1997)

- - -

Vt ka Lahemaa rahvuspark > Avalik teave

 

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314