Neeruti Selts MTÜ Tšiendatud 30.08.2010
AVALEHT · PILDIGALERII · SISUJUHT

Arengukava
Neeruti Seltsi arengukava

NEERUTI SELTSI ARENGUKAVA

MITTETULUNDUSÜHING NEERUTI SELTS ARENGUKAVA 2007 - 2012

SISUJUHT

1. Sissejuhatus

2. Juhatus ja juhatuse esimees

3. Liikmeskond

4. Tegevused:

5. Kokkuvõte

- - -

1. SISSEJUHATUS

Mittetulundusühing NEERUTI SELTS loodi Kadrinas 17. septembril 2001 kaheksa asutajaliikme poolt. Selts registreeriti mittetulundusühinguna (MTÜ) 30. aprillil 2002.

Seltsi looja ja "vaimne isa" oli karismaatiline isiksus, tulihingeline loodusetundja ja loodusesõber, erialalt geograaf Enn Loik (19.09.1938-02.04.2003). Neeruti maastikukaitseala entusiastina oli ta kaaslaste poolt pälvinud tema tegevusvaldkonda ja suunitlusi maksimaalselt tabavalt iseloomustava ametitermini neerutoloog. Vastloodud seltsi põhitähelepanu pidigi suunatama Neeruti loodusradade hooldamisele talgute korras ja nautimisele loodusretkedel igal aastaajal. Kohe rakendus ka kirjastustegevus väikevihikute sarja A-5 väljaandmise näol, et tutvustada ja teha laiemalt kättesaadavaks teave Neeruti ja selle lähiümbruse kohta. Käsikirju laekus nii Enn Loigu enda sulest kui ka tuntud koduuurijalt Eduard Leppikult. Kaunis looduspaik kirjutati lahti nii geoloogilisest, geaograafilisest, ajaloolisest kui ka koduuurimuslikust aspektist lähtuvalt. Rahaliste vahendite annetuse seltsi heaks tegi esimese sponsorina Suurbritannia Suursaatkond Eestis.

Esimese tegevusaasta lõpuks oli seltsil 28 liiget, 2003. aasta juunikuus 50 liiget ja 2004. aasta aprillikuus juba 55 liiget. 2004. aasta lõpuks oli seltsil 58 liiget ja 2005. aasta lõpuks 62 liiget. Neeruti Seltsi populaarsus rahva seas kasvas kiiresti. Tegevuste edukad tulemused, eriti kalmistumüüri taastamine, trükiste kirjastamine ja igakuised avatud loodusretked on selles peamist osa etendanud. Seltsi liikmeks on astunud igas eas inimesi, kes kõik on endale leidnud tegevuste seast huvipakkuva(d) valdkonna(d). Avatud loodusretkedest võtab osa rohkesti loodushuvilisi väljastpoolt seltsi liikmeskonda.

Seltsi tegevusalad on määratletud põhikirjaga. Algusaegsetest tegevustest on aktiivselt tegusateks jäänud vaid need valdkonnad, milles on olnud olulisi edasiminekuid, mille vastu tuntakse huvi ja mille ellurakendamine on olnud seltsile jõu- ja eelarvekohane. Need on tegevusvaldkonnad, mis ka Kadrina valla arengut silmas pidades jätkusuutlikkust on omanud ja omavad edaspidigi.

Seltsi üldkoosolekud (üldjuhul 2 korda aastas) on seltsi juhatuse tegevust igati aktsepteerinud. Seltsi juhatus on kogu tegevuse ja finantsjuhtimise põhjalikult läbi arutanud ja seejärel häälteenamusega otsustanud. On koostatud tegevuskavad ja sellest lähtuvalt aasta-eelarved. Kogu teave tegevustest on avalikustatud koduleheküljel. Püstitatud eesmärgid on saavutatud tähtaegselt. Finantstoetust on selts saanud Kadrina Vallavalitsuselt läbi valla-eelarve 2004., 2005. ja 2006. aastal ning läbi taotluste projektidega mitmelt srtuktuurfondilt (KOP, MES, KulKa, KIK, Haridusministeerium, Muinsuskaitseamet).

2. JUHATUS JA JUHATUSE ESIMEES

MTÜ Neeruti Selts kuueliikmeline juhatus, sh juhatuse esimees on valitud üldkoosolekul. Põhikirja kohaselt on seltsil õigus valida juhatusse maksimaalselt 7 liiget. Juhatus kavandab ja juhib seltsi tegevusi üldkoosolekutevahelisel ajal. Juhatuse koosoleku(d) kutsub kokku juhatuse esimees vähemalt 10 korda aastas. Juhatuse esimees on põhikirja kohaselt valitud 3 aastaks. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada seltsi vastavalt seadustele. Iga juhatuse liige on ka tegevusjuht ühes või mitmes seltsi tegevuses, juhindudes tegevusjuhi statuudist, mida muudetakse vastavalt tegevusvaldkondade muutumisele. Juhatus koostab seltsi tegevuskava ja juhindub sellest. Juhatuse esimees on sõlminud ja sõlmib edaspidi lepinguid füüsilisest isikust ettevõtjatega, et osta sisse raamatupidamisteenust, loodusretkejuhtimisteenust, kalmuhooldusteenust; lepinguid telefoniside ja postiteenuse kasutamiseks; lepinguid vallaeelarvevahendite kasutamiseks. Finantsasjaajamist kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon, raamatupidamise aastaaruande kinnitab üldkoosolek - seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Seltsil on finantstehingute selguse ja korrektsuse tagamiseks vajalik arv pangakontosid juhatuse poolt kindlaks määratud rahavoogude deponeerimiseks ja krediteerimiseks Hansapangas. Juhatus on kehtestanud seltsi liikmetele liikmemaksu statuudi alusel.

TEGEVUSJUHI STATUUT

I. Tegevusjuhi määratlus

1. Tegevusjuht on MTÜ Neeruti Selts liige, sageli ka juhatuse liige, kes kavandab, koordineerib ja juhib ühte või mitut MTÜ Neeruti Selts tegevusvaldkonda.

2. Tegevusjuht juhindub oma tegevuses MTÜ Neeruti Selts põhikirjast ja Tegevusjuhi statuudist, mis määratleb tema õigused ja kohustused.

II. Tegevusjuhi kohustused

1. Tegevusjuht võtab vabatahtlikult ja juhatuse määramisel tähtajatult või tähtajaliselt enda kanda ühe või mitme tegevusvaldkonna tegevuse kavandamise, koordineerimise ja juhtimise, on igati algatusvõimeline.

2. Tegevusjuht kavandab tegevusvaldkonna (valdkondade) töökava(d) juhatuse poolt määratud perioodiks ja peab tehtud töö/toimunud tegevuste (ürituste) üle arvestust.

3. Tegevusjuht kaasab seltsi liikmeid määratut tegevusse, levitab infot töökava(de)st ja vastava valdkonna üritustest, esitab juhatusele vastavad kirjalikud tõendid.

4. Tegevusjuht kasseerib tegevusega kaasnevad määratud maksed (nt osamaksud, trükiste müügiraha jm), mille suhtes on materiallselt vastutav, ja annab summa(d) koos vastava dokumentatsiooniga viivitamatult üle seltsi raamatupidamisele.

5. Tegevusjuht informeerib ja kooskõlastab juhatusega töökavad, ürituste toimumise ajad ja kohad, väljastpoolt MTÜ Neeruti Selts kutsutud isikud ning organistatsioonid.

6. Tegevusjuht algatab stipendiumitaotlused kavandatud projektide rahastamiseks, lõpetab nõuetekohase aruandlusega, kooskõlastab kogu tegevuse juhatusega.

7. Tegevusjuht informeerib juhatust viivitamatult ette tulevatest kõrvalekalletest kavandatud tegevustes/üritustes.

8. Tegevusjuht informeerib juhatust vähemalt 4 nädalat ette soovist lõpetada tegevuse juhtimine tema poolt. Juhul kui tegevuse ajakava (nt projekti juhtimine) on kavandatud kestma kauem, siis selle lõppemiseni.

9. Tegevusjuht on aruandekohustuslik juhatuse ja üldkoosoleku ees.

III. Tegevusjuhi õigused

1. Tegevusjuhil on õigus juhtida, kavandada ja koordineerida MTÜ Neeruti Selts tegevusvaldkondadesse kuuluvat ühte või mitut tegevust, mida juhatus peab temale jõukohaseks.

2. Tegevusjuhil on õigus küsida igakülgset abi juhatuselt.

3. Tegevusjuhil on õigus algatada tegevusi/projekte, kajastades need tegevuskavas.

4. Tegevusjuhil on õigus olla vastavalt tasustatud projektijuht stipendiumitaotlustes.

5. Tegevusjuhil on õigus tagasi astuda, informeerides juhatust 4 nädalat ette, v. a juhud, kui töös olev projekt ei ole lõpetatud.

LIIKMEMAKSU STATUUT

1. Makseperiood: üks aasta = 1. jaanuar - 31. detsember

2. Makseperioodi jagamine: 1 kord á 100% või 2 korda á 50%

3. Makse soovitav aeg: kuni 30. september

4. Aastamaksu määr: 100 krooni

5. Soodustused:

 • pensionär = pool maksumäära = 50 kr
 • perekond = üks maksumäär = 100 krooni
 • auliige = aastamaksu puudub
 • liige alates mistahes päevast II poolaastal - pool maksumäära

6. Liikmemaksu võib tasuda nii sularahas kui ka üle kanda pangakontole nr 221019568422 Hansapangas

3. LIIKMESKOND

MTÜ Neeruti Selts liikmeks astutakse vabatahtlikult ealiste piiranguteta avalduse alusel, millele kirjutavad alla ka 2 liiget - liikmeksastuja soovitajat. Liikmeksastuja peab omaks võtma seltsi põhikirjalised õigused ja kohustused. 8 asutajaliikmest on seltsi liikmeskond kasvanud 60-liikmeliseks 5 tgevusaasta jooksul. Seltsist väljaastumine toimub ka avalduse alusel väljaastuja mistahes põhjendusel. Sundväljaarvamine saab toimuda seltsi suhtes väärteo toimepanemise episoodi(de) puhul üldkoosoleku otsusel. Liikmete nimekiri on avaldatud internetikoduleheküljel. Igal liikmel on liikmekaart tema muutumatu liikmenumbriga. Liikmetele on juhatus kehtestanud soodustusi, näiteks loodusretkede osalustasu 50%.

4. TEGEVUSED

LOODUSE VAHENDAMINE

Looduse vahendamine toimub juhitud loodusretkede käigus.

Regulaarloodusretked on avatud ja juhitud loodusretked Kadrina valla piires ja kaugemalgi looduskaunites ning kultuurilooliselt huvitavates kohtades iga kuu esimesel laupäeval kestusega ca 4 tundi. Retked on toimunud alates 2004. a sügiskuudest vähemalt 10 korda aastas ja saavutanud loodushuviliste seas laialdase polulaarsuse. Loodusretkejuhtidena on üles astunud nii seltsi liikmed kui ka on sisse ostetud giiditeenust. Osavõtjad tasuvad kehtestatud osalustasu, millega kaetakse kulud giiditeenusele ja transpordile. Lisaks jalgsiretkedele korraldatakse ka jalgrattaretki.

Tellitud retked on loodusretkejuhi teenuse pakkumine tellijatele - gruppidele ja üksikisikutele - tellitud marsruudil ja tellitud ajal kehtestatud hinnakirja alusel. Üldkasutatavate marsruutide valikpakkumine on koduleheküljel. Koostöös seltsi liikmete - turismitalude väikeettevõtjatega - laieneb looduse vahendamise pakkumine põhiliselt Neeruti maastikukaitseala kõrval ka Viitna ja Kallukse maastikukaitsealadele ning Ohepalu looduskaitsealale. Seltsi liikmetest loodusretkejuhid on läbinud rea koolitusi. Selts korraldab ise loodusretkejuhtide kompenseerituse taseme tõstmiseks koolitusi. Mitu seltsi liiget väikeettevõtjat pakuvad ööbimisteenust, mis võimaldab looduse vahendamist soovijatele pakkuda mitmepäevaste retkepakettidena.

Loodusretkede eriprojektid. Ellu on viidud projekt Kadrina Keskkooli õpilastele Sportlik-kultuuriline koolivaheaeg Kultuuriministeeriumi ja Kadrina Vallavalitsuse rahalisel toel. Regulaarloodusretkede transpordikulude katmiseks on esitatud ka projekt Keskonnainvesteeringute Keskuse vastavasse programmi.

Looduse vahendamine jätkub erinevatele sihtgruppidele neile sobivate marsruutide ja tegevuste pakkumisega looduses:

 • koolieelikud
 • alg-, põhi- ja keskastme õpilased
 • lastega pered
 • eakad täiskasvanud
 • puudega inimesed
 • kogemustega looduses viibijad

Looduse vahendamine jätkub nii õppetundidena, õpitubadena, ellujäämiskursustena, õppemängudena, erinevate aastaaegade nautimisena kui ka sportlikke jõutreeninguid pakkuvaina, võttes arvesse:

 • geoloogiat
 • geograafiat
 • botaanikat
 • kohalik ajalugu ja kodulugu

Looduse vahendamine eeldab ja vajab praktiliselt mitmesuguseid abimaterjale:

 • viidad ja infotahvlid looduses, rajamärgistused;
 • õpitubade organiseerimine, osalemine õpitubades;
 • trükised, kaardid, välimäärajad jm, mis kooskõlastatakse ja saavutatakse Kadrina Vallavalitsuse toel.

Looduse vahendamine jätkub kõigis tegevusliinides vastavalt aasta töökavadele ja vastavalt nõudlusele loodusretkejuhiteenusele. Saadav tulu kasutatakse kulude katteks.

LOODUSTOA KONTSEPTSIOON

TOIMING SEISUKOHAD
LOOMISE AEG 2008 - sõltuvalt hoone rekonstrueerimise lõppemisest.
VAHENDID Projektidest tõukefondidesse (PRIA jt).
KOHT Kadrina, Pargi 3
NÕUDED Turvatud, avalik-kättesaadav, remonditud, köetud, mööbliga sisustatud, arvuti digiteeritud materjalidele.
EESMÄRK Pakkuda loodusteavet, -haridust, Kadrina valla looduskaunite kohtade teavet, säilitada ajaloolist loodusinfot.
SISALDAB Teemaplokid (floora, fauna jm), teabekandjad (infotahvlid, fotod, näidised-herbaariumid jm), digiteeritud teave, Kadrina valla looduskaunite kohtade teave.
KASUTAMINE Turistid, õpilased, õpetajad, loodushuvilised, loodusharidus, vaba aeg, üldkasutatav.
TÖÖTAMINE Alaline töötaja, vabatahtlikud (Neeruti Seltsi liikmed).
HALDAMINE 3-5-liikmeline nõukogu eesmärgiga töötada välja kontseptsioon, arengusuunad, sidemete loomine teiste samalaadsete kohtadega, kasutamise- ja töötamise reeglistik jne.
INFO JA REKLAAM Reklaam/informatsioon Kodukandis, infovoldik, kasutamise/käitumise/võimaluste reeglistik jm.
TÄIENDAMINE Avalik üleskutse Kodukandis huvitavate loodust kajastavate eksponaatide ja muu materjali kogumiseks loodustoa sisustamiseks;
Püsiekspositsioonid, näitused.
LOOMINE MTÜ Neeruti Selts liikmete kaasamine vabatahtlikkuse alusel.

Vastu võetud MTÜ Neeruti Selts juhatuse koosolekul 05.06.2007, protokoll 64

KIRJASTUSTEGEVUS

Aastatel 2001-2006 ilmunud väikevihikute sari A-5:

Jrk nr Pealkiri Aasta
A-501 Neeruti mäed - muistne import Soomest 2001
A-502 Kalevipoja jäljed Karuaugu mägedes 2001
A-503 Neeruti ja tema lähikonna ajalooline taust 2001
A-504 Neeruti mõisnike jäljed Karuaugu mägedes 2001
A-505 Neeruti MKA järvestik, vooluveed ja tehisveekogud (avald A-537) 2005
A-506 Neeruti kandi saunad ja saunakülad 2006
A-507 Kadrina kirik / Church in Kadrina 2002
A-508 Kadrina kooli lugu 2002
A-509 Neeruti, apteek alati ja kõigile 2002
A-510 Ristamäe talgurada 2001/2002 2002
A-5010 Nii oli... Ja nii on... 2002
A-511 Kadrina hobulaenutuspunktist, MTJ-st ja EPT-st 2002
A-512 Kadrina Tärklise- ja Siirupivabriku ajaloost 2002
A-513 Uduküla lood Väike-Neerutist 2003
A-514 Kirjanduslikke seiku Kadrina kandist 2003
A-515 Loobu jõgikonna vesiveskitest 2005
A-516 Kadrina haigla algusaastad 2003
A-517 Jüri Balder - silmapaistev kaupmees ja ühiskonnategelane Kadrinas 2002
A-518 Udu Lauljate Ringist Udu Laulu-Muusika Ringini 2002
A-519 Pariisi... Pariisi... Pariiisi... 2002
A-520 Sepad Kadrina kandis 2003
A-521 100-aastane Kadrina apteek 2006
A-522 Kündmisvärsid "Kalevipojas" 2003
A-523 Praost Henn Unt, 23. Kadrina kirikuõpetajate väärikas reas 2003
A-524 Meenutus 70 aasta tagusest laulupäevast 2003
A-525 Lauluisa sünnipaiga lugu 2003
A-526 Kreutzwaldi suguvõsa juured 2003
A-527 Mälestuskalju Kadrinas 2006
A-528 Kadrina Tarvitajate Ühisusest Tarbijate Kooperatiivini 2006
A-529 Neeruti - mu arm 2003
A-530 Enn Loik - sünnilt neerutoloog 2003
A-531 Mõnda Kadrina kalmistult 2004
A-532 Aida-Vidri vaadandus 2004
A-533 Osmo haigus 2004
A-534 Praost Gustav Beermann 2004
A-535 Läbi kultuuriloolise Kadrina 2004
A-536 Kadrina rahvamaja läbi 75 aasta 2005
A-537 Neeruti - nii muistne ja nii tänapäevane rändaja rõõm 2005
     

Käsikirjade autorid on olnud seltsi liikmed: Enn Loik, Heino Sõrm (endine liige), Meelis-Lauri Erikson, Eduard Leppik (auliige), Vaike Kalind, Tiiu Uusküla, Tiiu Lausmaa, Helgi Baženova, Malle Nukk. Toimetanud on Tiiu Uusküla, Harald Rahupõld. Rida esimesi trükiseid on välja antud Suur-Britannia Suursaatkonna Eestis rahalisel toel. Teemad: Neeruti mka geoloogilisest, geograafilisest, bioloogilisest, ajaloolis-kultuurilisest aspektist; Kadrinaga seonduv ajaloolisest ja kuduuurimuslikust aspektist; EELK Kadrina Katarina koguduse ja kirikuga seonduv ajaloolisest aspektist. Teemade käsitlemisel on arvestatud tähtpäevi, näit rahvamaja 75, apteek 100, mälestuskalju 80, Henn Unt 100. sünniaastapäev. Suur osa trükistest on kodulehel loetavad, lähema aasta jooksul saavad seal loetavaiks kõik. Trükised müüakse stabiilse müügihinnaga á 10 krooni. Trükiste müügitulu kasutatakse uute trükiste väljaandmiskulude, peamiselt paljundusteenuse katteks.

KALMUHOOLDUSTEENUS KADRINA KALMISTUL

Neeruti Selts pakub kalmuhooldusteenust Kadrina kalmistul alates 2004. a kevadest. Selle tegevuse kutsus ellu praktiline vajadus teenuse järele. Aluseks on põhikirja säte aidata kaasa heakorra loomisele Kadrinas ja selle lähiümbruses. EELK Kadrina Katarina kogudus kui kalmistumaa valdaja aktsepteerib tegevust igati. Teenuse osutamiseks on selts sõlminud lepingu seltsi liikmega FIEga, mille järgi tulust 20% jääb seltsile. Tulu kasutatakse heategevuseks ja tegevuskavajärgsete ürituste korraldamiseks nagu huvireisid. Neeruti Selts annab teenuse osutamise täielikult üle FIEle ja ei võta kalmuhooldusteenuse pakkumist edaspidi tegevuskavasse.

KADRINA KALMISTUMÜÜRI TAASTAMINE

Neeruti Selts jätkas Kadrina kalmistu lagunenud piirdemüüri taastamist annetuste kogumise kampaaniaga 2002. a. Aluseks on põhikirja säte aidata kaasa heakorra loomisele Kadrinas ja selle lähiümbruses. Selleks korraldati seltsi liikmete poolt korjandusi kõikvõimalikel rahvakogunemistel nagu jaaniõhtud külades, suguvõsade kokkutulekud, surnuaiapühad jm. Tulukontserte tulid andma tuntud kollektiivid ning artistid - Kadrina kirikus esinesid Heli Lääts ja Peeter Saul, RAM, Toronto eesti meeskoor; Sadulamäel Vello Jürna ja Peeter Paemurru koos naiskoor Katrina'ga; rahvamajas oli kadripäeva tuluõhtu. Rahalist toetus saadi KOPlt. Kaasrahastaja oli Kadrina Vallavalitsus läbi 2004. ja 2005. a eelarvete. Tegelik ehitus toimus 2004. ja 2005. a suvel kohaliku ehitusühistu OTO poolt. Müüri taastamine jätkub Tapa tee äärses osas, kuni on täies mahus koos seal asuva väravaga taastatud. Seejärel lõpetab Neeruti Selts Kadrina kalmistu piirdemüüri taastamistegevuse. Rahalist toetust on saadud Muinsuskaitseametilt ja KOPlt. Toetajaid oli ka ettevõtjate ja asutuste seas. Taastatud kalmistumüür on toonud Kadrina aleviku heakorda arvestatava muutuse paremuse poole.

HUVIREISID

Tegevuskava kohaselt on korraldatud huvireise seltsi liikmetele 2 korda aastas. On külastatud Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi Võru linnas, Käsmu Meremuuseumi, Kirjandusmuuseumi Tartus ja Järva-Peetri kirikaeda; koduloomuuseumi ja kirikut Väike-Maarjas ning Paemuuseumi Porkunis; Albu mõisa, A. H. Tammsaare muuseumi ja Järva-Madise kirikaeda-kalmistuid. Huvireisid on seltsi vanemaealiste liikmete seas huvipakkuvad. Huvireisid jätkuvad vastavalt igaaastastele tegevuskavadele. Kulud kaetakse osalustasudega ja kalmuhooldusteenuse tuludest.

ÜHISÜRITUSED TEISTEGA

2003. a suvel Neeruti mka-l aset leidnud vabaõhuetenduse Kalevipoeg arvukate kaasnevate tegevuste seas müüs selts edukalt oma trükiseid, meeneid ja käsitööesemeid - seda Kadrina Vallavalitsuse kui ühe korraldaja ülesandel. Kaasa aidati Kreutzwaldi suguvõsa kookutuleku korraldamisele. Tihedad sidemed ühisüritusteks on Kadrina vallaraamatukoguga. Seltsi auliikme Eduard Leppiku sulest on ilmunud rida raamatuid, nende esitlusi on koos korraldatud. Peale selle veel kohtumisi tuntud inimestega, ühiskonnategelastega, kirjanike ja ajakirjanikega. Ürituste rahvarohkus on tõendanud nende õnnestumist. Üritused toimuvad tegevuskava kohaselt.

KOOLITUSTE KORRALDAMINE

Neeruti Seltsil on põhikirjaline õigus korraldada koolitusi. Osaletakse ja korraldatakse ka õpitubasid. Kuna seltsil on vajadus loodusretkejuhtide järele, korraldab selts Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toel vastava koolituse 2006. aastal. Järgnevatel aastatel korraldatakse jätkukoolitusi, seades eesmärgiks looduse vahendamise kvaliteedi tõstmise ja läbi loodusturismi arendamise Kadrina valla administratiivalal valla maine kujundamist. Läbi koolituste kinnistatakse rohelist maailmavaadet ja mõtteviisi nii seltsi liikmete seas kui ka pädevate loodusretkejuhtide kaudu laiemate loodust nautima ja vaatlema tulnud rahvahulkade seas.

KÜLALIIKUMINE

Pidevalt on korraldatud Kadrina valla külade liidrite ja külavanemate nõustamist. Peamised teemad: külaajaloo uurimine, arengukava koostamine, sotsiaalprobleemide lahendamine. 20.08.2005 viidi läbi KOPi rahalisel toel suurüritus Kadrina valla külade päev. 07.-08.04.2006 toimus Maaelu Edendamise Sihtasutuse rahalisel toel külaliidrite ja külavanemate õppereis Harju- ja Läänemaale. Kadrina valla külade esindajad moodustasid 12 asutajaliikme poolt 17.05.2006 Kadrina Valla Külade Ühenduse (KVKÜ). Neeruti Selts annab loodud ühendusele üle kõik külaliikumist puudutavad ja kajastavad materjalid, jagab nendega oma kogemusi ja tähelepanekuid maaelu vallas. Neeruti Selts lõpetab külaliikumisalase tegevuse alates 2007. a ja ei võta edaspidi külaliikumisega seonduvaid üritusi tegevuskavasse.

5. KOKKUVÕTE

MTÜ Neeruti Selts tegutseb põhikirja alusel. Seltsi juhatus on koostanud ja koostab, üldkoosolek kinnitanud ja kinnitab edaspidi aastategevuskavad, aastaeelarved, raamatupidamise aastaaruanded. Selts on Kadrina valla administratiivalal tegutsenud valdkondades, millel ei ole seni leidunud kohalikku alternatiivi. Selts keskendub looduse vahendamisele läbi loodusretkede korraldamise ja loodusretkejuhi teenuse pakkumise. Oluline tegevus on loodusretkejuhtide taseme tõstmise. Koordineeriv tegevus lasub juhatusel ja juhatuse esimehel. Koostöös Kadrina Vallavalitsusega ja Keskonnakaitse haldusega hoitakse korras ja täiustatakse loodusradasid Neeruti mka-l. Radade tutvustamiseks ja reklaamimiseks loodusesõprade seas on vajalik paigaldada teabetahvleid looduses ja levitada vastavaid trükiseid ning muid teabevahendeid nagu voldikud, kaardid. Algatatakse ja viiakse ellu projekte kõigis tegevusvaldkondades. Selts täidab valla administratiivalal lünka loodusturismi alal, kaasates selleks seltsi liikmeskonda, Keskonnakaitse haldust ja kohalikke loodusturismiga tegelevaid väikeettevõtjaid. Neeruti Seltsi tegevused looduse vahendamisel on kooskõlas Kadrina Valla Arengukavaga ja Kadrina valla maine kujundamisega.

Kinnitatud üldkoosoleku poolt 15.09.2006, protokoll nr 54
Täiendatud üldkoosoleku poolt 27.03.2009 protokoll nr 87

lehe algusse

SISUKORD
· SELTSIST
· SÜMBOOLIKA
· LIIKMED
· JUHATUS
· PÕHIKIRI
· ARENGUKAVA
· TEGEVUSEST
· LOODUSTUBA
· TOIMETISED
· KROONIKA
· KUULUTUSED
· KADRINA
· NEERUTI
· KÜLAD
· ENN LOIK
· EDUARD LEPPIK
· PILDIGALERII
· ARHIIV
· SISUJUHT
VIITED
Serverit teenindab EENet

Neeruti Selts MTÜ · Pargi tänav 3 · Kadrina 45201 · Lääne-Virumaa
e-post: neerutiselts@hot.ee · telefon: 55525314